Nyheder

Generalforsamling

22.04.2022 17:14 Forfatter: DFOI


DFOI afholder ordinær generalforsamling søndag den 22. maj kl. 10:00 på Montra Odder Parkhotel, som meddelt første gang i OI-Magasinet 1, 2022 og via dfoi.dk den 7. marts 2022.

Dagsorden er ifølge vedtægterne, hvortil der i år er et forslag om en mindre vedtægtsændring.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til vedtægtsændringer
   § 10 Tegning og prokura
   NUVÆRENDE:
   Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden
   i forening med tre bestyrelsesmedlemmer. 
   Bestyrelsen kan meddele prokura.

    FORSLAG:
    Bestyrelsen tegnes af formanden, i forening med ét yderligere bestyrelsesmedlem
    eller næstformand i forening med ét yderligere bestyrelsesmedlem.
    Bestyrelsen kan meddele prokura.

6. Valg til bestyrelsen:
Direkte valg: 
Kasserer (lige år):                                     
Patrick Lykkegaard             (modtager genvalg)

4 medlemmer (lige år)
Kristina-Maj Ranch              (modtager genvalg)
Kate Villadsen                     (modtager genvalg)
Louise Juler Jensen            (modtager ikke genvalg)
Marie Holm Laursen            (modtager ikke genvalg)

Valg af suppleanter (1-4)
Marie Krog Kærsgaard       Bestyrelsen opstiller Marie til bestyrelsen

7. Eventuelt