OI-Nordens arbejdsudvalg består af repræsentanter fra

 • Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
 • Osteogenesis Imperfecta -Foreningen i Finland R.F. (FFOI)
 • Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI)
 • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar (RBU)

 

 

OI-Norden skal arbejde for:

 • at der sker informationsudveksling mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger, først og fremmest i Norden.
 • at der arrangeres regelmæssige møder mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger i Norden.
 • at OI bliver bedre kendt i alle de nordiske lande.
 • at det bliver muligt, at få behandling (f.eks. ortopædisk korrektion af fejlstilling, hørelsforbedrende- og hjerteoperationer) i det nordiske land, som har den bedste kompetence og største erfaring.
 • at der etableres kompetence for tekniske- og ortopædiske hjælpemidler til og for personer med OI i de nordiske lande.
 • at samarbejdet mellem de nordiske fagmiljøer, forbedres og videreudvikles.
 • at udvikle samarbejdet med andre lignende organisationer og grupperinger, først og fremmest i norden.

 

Arbejdsudvalg 

 

DFOI, Danmark, www.dfoi.dk                                   Tlf.: (+ 45)
Rune Bang Mogensen (formand).                              25 33 64 09       rbm@dfoi.dk
Michael Købke                                                            23 25 05 77      mk@dfoi.dk
Kristina-Maj Ranch                                                     31 44 15 11       kmr@dfoi.dk
Karsten Jensen (suppleant/vara)                               20 14 22 36       kj@dfoi.dk

 

OIFF, Finland, www.oi-yhdistys.fi                             Tlf.: (+ 35 8)
Elisabeth Hästbacka (formand/leder)                          405 754 175      pikku_myy_85@hotmail.com
Anne-Maria Hästbacka                                                407 768 108      anne-maria.hastbacka@pp.inet.fi
Jouko Karanka (suppleant/vara)                                  405 204 345      karanka@kolumbus.fi

 

NFOI, Norge, www.nfoi.no                                      Tlf.: (+ 47)
Leif Richard Bårdsen                                                45 19 06 76          leif@nfoi.no
Arthur Olav Rønningen                                             90 65 89 61          art-roen@online.no
Knut Erik Skarberg  (suppleant/vara)                                                     knutskarberg@yahoo.no

 

Sverige                                                                     Tlf.: (+ 46)
Lars-Göran Waden                                                                                 lars-goran.waden@comhem.se
Susanne Qwist (suppleant/vara)                              708 999 350          susanne.qwist@hotmail.com

 

Medlemsblade i Norden
OI-Magasinet’ (DK)                                                 28 73 49 58            pwn@dfoi.dk
HAURAAT LUUT (F)                                              405 204 345            karanka@kolumbus.fi
OI-NYTT’ (N)                                                          21 92 11 73             oi-nytt@nfoi.no
RÖRELSE’ (S)                                                       708 111 533             sofia.segergren@rbu.se

 

Vedtægter

§ 1. Sammenslutningens navn og adresse

1.1. Navnet er OI-Norden (osteogenesis imperfecta norden), forkortet OIN, in english, The group of  Osteogenesis Imperfecta in Norden.

 

1.2. OI-Norden er stiftet den 7. april 1992, Karlslunde Strand, Danmark.

1.3. OI-Norden er en sammenslutning af pt.:

§    Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI)
§    Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI)
§    Osteogenesis Imperfecta -Foreningen i Finland R.F. (OIFF)
§    Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar (RBU)

1.4. OI-Nordens adresse er den siddende formand/leder/ordförande.

1.5. OI-Norden er åben for alle de nordiske landes Osteogenesis Imperfecta- og lignende organisationer/grupperinger.

 

§ 2. Formål/ändamål

2.1. OI-Norden skal arbejde for:

 • at der sker informationsudveksling mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger, først og fremmest i Norden.
 • at der arrangeres regelmæssige møder mellem de nationale OI organisationer/- grupperinger i Norden.
 • at OI bliver bedre kendt i alle de nordiske lande.
 • at det bliver muligt, at få behandling (f.eks. ortopædisk korrektion af fejlstilling, hørelsforbedrende- og hjerteoperationer) i det nordiske land, som har den bedste kompetence og største erfaring.
 • at der etableres kompetence for tekniske- og ortopædiske hjælpemidler til og for personer med OI i de nordiske lande.
 • at samarbejdet mellem de nordiske fagmiljøer, forbedres og videreudvikles.
 • at udvikle samarbejdet med andre lignende organisationer og grupperinger, først og fremmest i norden.

 

§ 3. Valg af ledelse/arbejdsudvalg/utskott

3.1. OI-Norden ledes af et arbejdsudvalg/utskott, bestående af 2 repræsentanter fra hver organisation/gruppering der udgør OI-Norden, og disse vælges/udpeges af de nationale generalforsamlinger/bestyrelser. Organisationerne/grupperingerne bør også vælge/udpege 1 suppleant/vara/bisitter.

 

3.2. Det bør undgås, at medlemsorganisationerne/grupperingerne udskifter begge repræsentanter samtidig.

3.3. OI-Nordens arbejdsudvalg/utskott vælger selv formand/leder/ordförande og næstformand/- leder/viceordförande.

3.4. Næstformand/leder/viceordförande varetager samtidig kassererfunktionen.

3.5. Sekretær/referent vælges af arbejdsudvalget/utskottet for hvert enkelt møde.

3.6. Formand/leder/ordförande og næstformand/leder/viceordförande kan vælges/udpeges fra samme land.

3.7. Arbejdsudvalg/utskott vælges/udpeges for 2 år, og kan genvælges.

 

§ 4. Økonomi & Finansiering

4.1. OI-Norden’s drift finansieres ved, et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent/- medlemsavgift fra medlemsorganisationerne/grupperingerne.

4.2. Udgifter i forbindelse med arbejdsudvalget/utskottet ophold- og rejser til møder, betales af de enkelte medlemsorganisationer/grupperinger.

4.3. Der søges om muligt økonomiske midler fra fonde og lign. til hel eller delvis finansiering af møder.

4.4. Formand/leder/ordförende og kasserer tegner tilsammen eller adskilt OI-Norden.

4.5. OI-Norden og dermed arbejdsudvalget/utskottet har regnskabspligt.

4.6. Regnskabsåret er kalenderåret.

4.7. Revision af regnskabet varetages af den valgte revisor i den organisation/gruppering, der varetager kassererfunktion, og skal foreligge revideret senest 1. marts.

4.8. Regnskabet, udsendes til arbejdsudvalgets/utskottets repræsentanter, der sender kopi til egen organisation/gruppering.

 

§ 5. Arbejdsudvalgets møder/møter

5.1. Arbejdsudvalget/utskottet skal afholde mindst ét fysisk møde, men bør afholde 2-3 møder årligt.

5.2. Telefonmøder kan afholdes.

5.3. Arbejdsudvalget/utskottet er beslutningsdygtig, når mindst 3 lande er repræsenteret ved et møde.

5.4. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formands/leders stemme afgørende.

5.5. Møder/møter kan afholdes i samarbejde med de nationale organisationer/grupperinger, f.eks. i forbindelse med deres generalforsamling/årsmøte.

5.6. Der føres referat/protokol for alle møder/møter, som efterfølgende udsendes til arbejdsudvalg/utskott, suppleanter/vara/bisitter, samt medlemsorganisationer/grupperinger.

5.7. Møder/møter skal helst afholdes på skift mellem de nordiske lande.

 

§ 6. Suverænitet

6.1. OI-Norden har ingen indflydelse på de nationale organisationers/grupperingers arbejde, og de bevarer dermed altid fuld suverænitet.

 

§ 7. Generalforsamling

7.1. OI-Norden afholder ordinær generalforsamling hvert andet år (efterår/høst). 1. gang i 1993.

7.2. Hvert land har max. 10 stemmer, uanset antal medlemsorganisationer/grupperinger og fremmødtepersoner fra hvert land.

7.3. Ved medlemskab af flere medlemsorganisationer/grupperinger fra et land, fordeles stemmerne ligeligt mellem disse.

7.4. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende 10 pkt.

1.    Godkendelse af indkaldelse og forslag til behandling under pkt. 9
2.    Valg af møteleder/dirigent, 2 referenter og 2 stemmetællere
3.    Arbejdsudvalgets/utskottets beretning for de foregående 2 år fremlægges
4.    Revideret regnskab for de foregående 2 år fremlægges
5.    Forslag til eventuelle vedtægts/stadgar ændringer
6.    Kontingent/medlemsavgift for de kommende 2 år fastsættes
7.    Forslag til arbejdsprogram for de kommende 2 år
8.    Præsentation af arbejdsudvalget/utskottet for de kommende 2 år
9.    Behandling af indkomne forslag (fra pkt.1)
10. Eventuelt (Alt kan drøftes, men intet kan besluttes)

7.5. Indkaldelse til generalforsamling og eventuelle forslag til vedtægtsændring skal udsendes til arbejdsudvalg/utskott og medlemsorganisationer/grupperinger med mindst 2 måneders varsel.

7.6. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

7.7. Der føres referat/protokol fra generalforsamlingen, som efterfølgende udsendes til arbejdsudvalget/utskottet, suppleanter/vara/bisitter, samt medlemsorganisationer/grupperinger.

7.8. Medlemsorganisationerne/grupperingerne kan selv vælge at offentliggøre generalforsamlingen for deres medlemmer.

7.9. Forslag til pkt. 9, der ønskes behandlet, skal være arbejdsudvalget/utskottet i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

7.10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter modtaget skriftlig begæring, med motiveret dagsorden fra arbejdsudvalg/utskott, eller én medlemsorganisation/gruppering, og skal afholdes senest efterfølgende efterår/høst.

 

§ 8. Opløsning af OI-Norden

8.1. Opløsning af OI-Norden kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

8.2. Ved opløsning af OI-Norden, fordeles de på tidspunktet eventuelle aktiver og passiver ligeligt mellem de organisationer/grupperinger, der er medlem af OI-Norden og som ej er i restance.

Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling, Stockholm 19. september 2009.

 

 

 

 

Følgende er referater, beretninger og regnskaber fra arbejdsudvalgsmøder og generalforsamlinger.

 

Andre dokumenter

OI og osteoporose

Fagseminar
Fagseminar 2013
Fagseminar 2011

Vedtægter
Vedtægter


Generalforsamling og rapporter
 
2017
2017
2011-2013
2009-2011
2013
2011
2009


Regnskab

2014
2013
2012

 

GemGem